Stichting Sail op Scheveningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Sail op Scheveningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals het uitvoeren van een (reis)overeenkomst;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het uitvoeren van een (reis)overeenkomst;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Sail op Scheveningen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Sail op Scheveningen
p/a Tinwerf 4, 2544 ED Den Haag Nederland
info@sailopscheveningen.nl

Verwerking persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u een formulier invult, een product of dienst koopt, of met ons communiceert via email, sociale media of andere communicatiekanalen. Wij verzamelen ook gegevens van u wanneer u onze website gebruikt. Uw persoonsgegevens worden door Stichting Sail op Scheveningen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

1 Gebruiksgegevens. We kunnen gegevens van uw gebruik van onze website en diensten verwerken. Dit kan zijn, uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, paginaweergaven, website-navigatie en frequentie en/of het patroon van uw gebruik van onze website omvatten. Deze gegevens worden verzameld via onze analytische volgsystemen, waaronder Google Analytics en dergelijke. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, relevante inhoud en advertenties te leveren en onze gebruikers te begrijpen. De reden voor verwerking is ons wettelijke belang, namelijk het monitoren en verbeteren van de website, marketing en diensten.

2 Klantgegevens. We kunnen gebruikersgegevens verwerken, zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, gesproken taal, bedrijfsnaam (indien van toepassing), KvK-nummer (indien van toepassing), btw-nummer (indien van toepassing), voedingsinformatie (indien u speciale wensen / eisen hebt met betrekking tot maaltijden aan boord) en andere relevante gegevens met betrekking tot de aankoop van producten en/of diensten en/of om een (reis)overeenkomst te voldoen. We verwerken deze gegevens om u inhoud, producten en/of diensten te leveren en/of om een (reis)overeenkomst te sluiten en om andere relevante goederen en diensten aan u te verkopen. De wettelijke basis voor verwerking is toestemming en uw bevestigende actie om een dergelijk contract met ons aan te gaan en/of de aankoop en levering van het contract tussen u en ons.

3 Gebruikersgegevens. We kunnen persoonlijke informatie verwerken, die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen, gratis inhoud en/of nieuwsbrieven, evenals communicatiegegevens die u ons stuurt via e-mail, sociale media of andere terbeschikkingstelling en/of communicatiemiddelen. We verwerken deze gegevens om met u te communiceren, relevante website-inhoud te leveren en u aanbiedingen en/of inhoudelijke e-mails te sturen. De wettelijke basis voor dit proces is uw expliciete instemming of ons legitieme belang, namelijk ons bedrijf laten groeien en een register bij te houden dat nodig kan zijn om een juridische actie voort te zetten of te verdedigen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts gedeeld met officiële partners van Stichting Sail op Scheveningen die (delen van) het evenement uitvoeren. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met niet-gerelateerde derde partijen. Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan betalingsdienstaanbieders, administratieve en marketingaanbieders, bedrijfsadviseurs of derden die (gedeelten van) een (reis)overeenkomst uitvoeren, evenals we delen van ons bedrijf verkopen of overdragen. Partijen waarmee wij uw gegevens delen, houden deze veilig en respecteren uw privacy volgens de wet- en regelgeving van AVG.

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. In deze overeenkomst nemen we alle noodzakelijke voorzieningen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij zullen geen gegevens overdragen aan enige andere derde partij met uw schriftelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verzameling te bereiken of om te voldoen aan een wettelijk of boekhoudkundig doel. In sommige gevallen worden uw gegevens geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden en voor onbepaalde tijd gebruikt. Als uw gegevens niet langer aan een van de bovenstaande criteria voldoen, worden persoonlijke gegevens op een veilige en veilige manier verwijderd of anderszins opgeruimd.

Beveiliging en procedure bij datalek

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Sail op Scheveningen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren beveiliging d.m.v. gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijdelijk opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht er sprake zijn van een mogelijke inbreuk op persoonlijke gegevens, dan hebben we procedures geïmplementeerd om te reageren. De inbreuk wordt geïdentificeerd, de reikwijdte wordt bepaald en we zullen rapporten en/of kennisgeving doen wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.U erkent dat de persoonlijke informatie die u vrijwillig deelt, toegankelijk is voor of wordt gemanipuleerd door een derde partij. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige onderschepte informatie die wordt gedeeld via onze website of sociale media zonder onze medeweten of toestemming. Bovendien bevrijdt u ons van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van dergelijke onderschepte informatie op ongeautoriseerde wijze. U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw informatie.

Wijziging van deze privacy policy

U erkent en gaat ermee akkoord, dat u dit Privacy beleid hebt beoordeeld en dat u dit Beleid zult blijven lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. We behouden ons het recht voor om ons Privacy beleid op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit Privacy beleid, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in en/of wijziging of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Versie: mei 2018