Algemene Voorwaarden Publieksvaarten

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden, alsook in de daarmee samenhangende overeenkomst wordt verstaan onder:

  1. Het Nautisch Evenementen Bureau: boekingskantoor voor vaarten en arrangementen tijdens Sailevenementen (waaronder Sail op Scheveningen), geëxploiteerd door Service for Sale B.V. gevestigd te Amsterdam.
  2. Afnemer: de (rechts-)persoon die met Het Nautisch Evenementen Bureau de Overeenkomst sluit waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en de Afnemer tot stand komt door middel van de verkoop respectievelijk koop van e-tickets via www.sailopscheveningen.nl
  4. Gast: iedere natuurlijke persoon die door Afnemer is meegenomen naar het door hem geboekte arrangement, en gebruik maakt van een e-ticket nummer betaald door Afnemer.
  5. Handbagage: de bagage, die een Gast als gemakkelijk mee te voeren en draagbare zaken bij zich heeft tijdens een vaararrangement.
  6. Schip: ieder schip dat Het Nautisch Evenementen Bureau bij de uitvoering van de Overeenkomst inzet.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID                       

Bij het kopen van een e-ticket via de website www.sailopscheveningen.nl/tickets accepteert Afnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn kosteloos op te vragen bij Het Nautisch Evenementen Bureau.

De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Het Nautisch Evenementen Bureau en Afnemer en treden in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Het Nautisch  Evenementen Bureau en/of Afnemer.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De Afnemer is de contractspartij van Het Nautisch Evenementen Bureau. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en Gasten, welke niet direct partij zijn bij de Overeenkomst tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en de Afnemer maar door Afnemer worden uitgenodigd. De Afnemer vrijwaart Het Nautisch Evenementen Bureau voor alle aanspraken welke Gasten jegens Het Nautisch Evenementen Bureau mochten maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau uitgesloten zou zijn indien die Gasten rechtstreeks aan deze Algemene Voorwaarden gebonden zouden zijn geweest.

Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen, waarvan Het Nautisch Evenementen Bureau, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID NAUTISCH EVENEMENTEN BUREAU

Enige eventuele schadevergoeding welke Het Nautisch Evenementen Bureau uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zou kunnen worden als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst, is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor haar verzekering deze schade dekt. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering is de aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag aan Afnemer voor het betreffende arrangement.

Eventuele schadevergoeding ingeval van verlies of beschadiging van Handbagage welke direct aan Het Nautisch Evenementen Bureau te wijten is beperkt tot € 2.200,00 of de dagwaarde van die Handbagage, welke van de twee voorgaande bedragen de mindere is. Het Nautisch Evenementen Bureau is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de beschadiging van Handbagage.

Het Nautisch Evenementen Bureau is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door vertraging, dan wel voor welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook, door welke oorzaak dan ook.

Het Nautisch Evenementen Bureau is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte zaken die zij, indien zij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor zij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat Het Nautisch Evenementen Bureau de zaken niet ten vervoer zou hebben toegelaten; de Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Het Nautisch Evenementen Bureau voortvloeien uit de medeneming van dergelijke zaken.

Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en fortuin der personen.

Indien Het Nautisch Evenementen Bureau bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

Indien personen, van wier hulp Het Nautisch Evenementen Bureau bij de uitvoering van haar verbintenis gebruikmaakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Het Nautisch Evenementen Bureau niet verplicht is op basis van de Overeenkomst, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van de Afnemer en/of Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

Het Nautisch Evenementen Bureau is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken ontstaan bij het betreden van door Het Nautisch Evenementen Bureau  in gebruik zijnde zaken, waaronder de afvaartsteiger, verkooplocaties en/of het Schip.

In geval van consumenten koop (waarbij Afnemer een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van enig beroep of bedrijf is) strekt de aansprakelijkheidsbeperking zoals hierin vervat niet verder dan toegestaan conform artikel 7:24 lid 2 BW.

Afnemer en Gasten doen afstand van hun recht op schuldvergelijking.

Indien bij afrekening van bijkomende kosten ter plekke een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID AFNEMER EN GASTEN

Indien Afnemer en/of Gasten en/of hun Handbagage schade aan Het Nautisch Evenementen Bureau berokkenen, zijn Afnemer en haar Gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan Het Nautisch Evenementen Bureau te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan de zich daarin of op bevindende zaken en/of personen. Voorts geldt dit artikel eveneens voor schade, die Afnemer en/of Gasten en/of hun Handbagage berokkenen aan zaken en/of personen, die zich niet in of op het Schip bevinden, indien Het Nautisch Evenementen Bureau tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van zijn Gasten beroepen.

Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Het Nautisch Evenementen Bureau.

De Afnemer is verplicht aan Het Nautisch Evenementen Bureau de schade te vergoeden die Het Nautisch Evenementen Bureau lijdt doordat Afnemer’s Gasten, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig aanwezig zijn.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN NAUTISCH EVENEMENTEN BUREAU

Te allen tijde is Het Nautisch Evenementen Bureau en/of de betrokken kapitein bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden (waaronder het bevel van de geëigende autoriteit) ook die welke betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om de overeengekomen vaarroute of vaartijden te wijzigen, in de ruimste zin, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen. Indien Het Nautisch Evenementen Bureau daarvan op voorhand op de hoogte is, zal zij Afnemer zo mogelijk minimaal drie (3) dagen voor afvaart informeren over dergelijke wijzigingen.

Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat Het Nautisch Evenementen Bureau en/of de betrokken kapitein één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van) de Gasten, in geval van wijziging in aankomst/vertrektijden door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Het Nautisch Evenementen Bureau de met de Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.

Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Het Nautisch Evenementen Bureau zich inspannen een vergelijkbaar ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Als de niet-beschikbaarheid van het Schip niet te wijten is aan opzet of schuld van Het Nautisch Evenementen Bureau, zal Het Nautisch Evenementen Bureau geen schadevergoeding aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau beperkt tot het door de Afnemer in het kader van de Overeenkomst voldane.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN AFNEMER EN GASTEN

Afnemer en Gasten zullen de van overheidswege en/of door Het Nautisch Evenementen Bureau gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend die welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Gasten is het uitsluitend toegestaan Handbagage aan boord van het Schip bij zich te dragen. Handbagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken. In geen geval is het Gasten toegestaan om gevaarlijke stoffen (in de ruimste zin van het woord) bij zich te dragen. Voorts is het niet toegestaan (huis-)dieren aan boord van het Schip te brengen.

De Afnemer en/of Gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (aan boord) aan Het Nautisch Evenementen Bureau en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Het Nautisch Evenementen Bureau nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

Reclames dienen binnen zeven (7) dagen aan Het Nautisch Evenementen Bureau te worden gemeld, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

ARTIKEL 7. RECHTEN NAUTISCH EVENEMENTEN BUREAU

De toegang tot het Schip, de ontvangstterminal en toegangsinrichtingen en dergelijke, alsook het vervoer en de horecadiensten kunnen door Het Nautisch Evenementen Bureau zonder opgave van redenen worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, indien schade c.q. hinder dreigt, een en ander onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer.

ARTIKEL 8. E-TICKETS

Het Nautisch Evenementen Bureau verstrekt e-tickets voorzien van een barcode. Na ontvangst van Afnemers’ betaling worden deze e-tickets digitaal verzonden aan het door Afnemer in het bestelproces opgegeven e-mail adres. Het Nautisch Evenementen Bureau is niet aansprakelijk indien het door Afnemer opgegeven e-mailadres niet juist is of het account niet correct werkt.

Afnemer dient zelf de e-tickets af te drukken en mee te nemen naar de afvaart. Voorafgaande aan het boarden van het Schip zal het e-ticket worden ingenomen en gecontroleerd. Elk e-ticket is eenmalig te gebruiken en dient ongevouwen, onbeschadigd en goed leesbaar te worden aangeboden bij boarding van het Schip. Indien de barcode van de e-ticket niet leesbaar is als gevolg van niet-nakoming door Afnemer van bovenstaande, kan Afnemer de toegang tot het Schip worden ontzegd.

Op de Overeenkomst tot aankoop van e-tickets in deze is de “wettelijke zichttermijn” van zeven werkdagen op basis van de Wet Koop op Afstand niet van toepassing (artikel 7:46i lid 3 BW).).

Indien door storingen van welke aard dan ook een Overeenkomst tot verkoop van een e-ticket niet, niet juist of niet tijdig kan worden verwerkt aanvaardt Het Nautisch Evenementen Bureau geen enkele aansprakelijkheid. Indien de geldigheidsdatum van een e-ticket is verlopen is het niet mogelijk de ticket om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie of compensatie.

ARTIKEL 9. BETALING

De betaling van de e-tickets geschiedt via PayLogic en onder de PayLogic voorwaarden: https://www.paylogic.com/en/terms-conditions

ARTIKEL 10. OVERMACHT

Indien Het Nautisch Evenementen Bureau door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) tijdig uit te voeren, is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Het Nautisch Evenementen Bureau op betaling door de Afnemer voor reeds door Het Nautisch Evenementen Bureau verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het Nautisch Evenementen Bureau zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Het Nautisch Evenementen Bureau alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het is mogelijk dat Gasten en/of Afnemer bij aanwezigheid aan boord van het Schip of bij boarding gefilmd en/of gefotografeerd worden. Het Nautisch Evenementen Bureau behoudt zich het recht voor dergelijke materialen voor publicatie te gebruiken zonder enige verdere goedkeuring en Afnemer en haar Gasten stemmen daarmee bij voorbaat in behoudens in die gevallen waarin hun belang daar overduidelijk tegen in druist.

ARTIKEL 12. PARKEREN

Het Nautisch Evenementen Bureau biedt Afnemers de mogelijkheid voor bepaalde arrangementen (Afvaartlocatie Amerikahaven) hun gezelschap parkeergelegenheid vooraf te reserveren. Parkeren op de parkeerplaats geschiedt uitsluitend voor eigen rekening en risico van de Afnemer of Gast en/of haar passagier(s) en Het Nautisch Evenementen Bureau aanvaardt geen enkel risico met betrekking tot het gebruik van deze parkeerplaatsen. De Afnemer, zijn Gast en/of  passagiers zullen alle instructies van de parkeerwachten strikt opvolgen. Op de parkeerplaatsen gelden de Nederlandse verkeersregels onverkort.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen zich inspannen geschillen welke ontstaan uit enige Overeenkomst in goed onderling overleg in der minne op te lossen. Mocht tussen partijen geen schikking mogelijk blijken dan zal enig geschil hieronder uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.